اطلاعات مجتمع

درباره مجتمع آموزشی فضه بیشتر بدانید!

مجتمع آموزشی فضه(س) با بهره گیری از تجربه کیفیت مداری با رویکرد شناختی و همچنین بهره مندی از نتایج پژوهش های کاربردی به عمل آمده، فعالیت خود را آغاز نموده است. با بهره گیری از تجارب و نظر متخصصان در زمینه روش های شناختی و تقویت تفکر با زیر بنای پرورشی از روش سنتی فاصله گرفته و با طراحی نظام تعالی شناختی–معرفتی با اهداف خلاقیت، نوآوری و عدالت از طریق روش های تدریس نیاز محور مانند اکتشافی و حل مسئله بر پایه مکتب های فلسفی بزرگ آموزش–پرورش–تربیت اسلامی و همچنین استاندارد سازی از طریق آموزش ایزو به تمامی کارکنان و معلمان و دانش افزایی مداوم معلمان در بروز رسانی فعالیتی متفاوت عرضه داشته است. همچنین این مجتمع در تدوین استراتژی از اطلاعات و شواهد موجود در خصوص شرایط فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و … دانش آموزان و همچنین گزارشات پیشرفت تحصیلی-تربیتی آنان به عنوان دروندادها به طور گسترده و مناسب استفاده مینماید و با خلاقیت و نوآوری نظام آموزشی و یادگیری مناسب را تدوین میکند. سعی برآنست که با مشارکت فعال دانش آموزان و بکارگیری روش های تدریس موثر و منعطف شناختی، بهره گیری از فناوری های نوین آموزشی و راهبردهای خلاقانه، آنان را در فراگیری روش های مسئله یابی و حل مسئله، درک و فهم مفاهیم درسی و شناسایی ارتباط معنایی آن مفاهیم با زندگی و هم چنین کاربرد آموخته ها در زندگی یاری نماید. مجتمع آموزشی فضه(س) با در نظر گرفتن فطرت و قدرت معرفت شناسی دانش آموزان با رویکرد طبیعت گرایانه و جهت درونسازی تمامی ابعاد پرورشی و شکوفایی استعدادها، رشد انگیزشی ذی نفعان را عالمانه مورد هدف قرار می دهد و به تبع آن آموزش درست را پیاده می نماید.

توانایی ها و مهارت های ما

افزایش سطح آگاهی والدین به منظور همسویی با اهداف آموزشی و تربیتی مدرسه

 

 

استعدادیابی و بسترسازی برای شکوفایی آن ها

 

 

طرح ریزی و اجرای پروژه های پرورشی توسط دانش آموزان
برگزاری جلسات اولیاء و مربیان 0
جلسات مشاوره 0
پروژه های انجام داده 0

ارتباط با ما

راه های ارتباطی با مجتمع آموزشی فضه

آدرس: یادگار امام شمال، خیابان ایثارگران شمالی
جنب نان سحر فرحزاد
شماره تماس:
۲۲۰۷۳۵۶۴ – ۲۲۰۷۳۶۶۴