آموزش زبان عربی

پایه اول

arabic
الاساسیه (ب)
السیده آروری
arabic
الاساسیه (الف)
السیده آروری

پایه دوم

arabic
التمهیدیه۱ (ج)
السیده ذوقی
arabic
التمهیدیه۱ (ب)
السیده خسروی
arabic
التمهیدیه۱ (الف)
السیده خسروی

پایه سوم

arabic
التمهیدیه۲ (ب)
السیده آروری
السیده غفاری
arabic
التمهیدیه۲ (الف)
السیده آروری

پایه چهارم

arabic
التمهیدیه۳ (ب)
السیده غفاری
arabic
التمهیدیه۳ (الف)
السیده غفاری

پایه پنجم

arabic
التمهیدیه۴ (ب)
السیده ذوقی
السیده غفاری
arabic
التمهیدیه۴ (الف)
السیده مومن

پایه ششم

arabic
التمهیدیه۵ (ب)
السیده ذوقی
arabic
التمهیدیه۵ (الف)
السیده مومن