تعرفه خدمات

پکیج خدمات
برنزی

تعرفه برای شرکت های استارت آپی

۱۴۹,۰۰۰ تومان

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ

 • تحویل بین ۴ تا ۵ هفته
 • اسپرینت داده
 • بازبینی نتایج
 • ۲۰ روز پشتیبانی
 • استراتژی سازمانی


درخواست

پرطرفدار

پکیج خدمات
نقره ای

تعرفه برای شرکت های استارت آپی

۱۶۹,۰۰۰ تومان

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ

 • تحویل بین ۴ تا ۵ هفته
 • اسپرینت داده
 • بازبینی نتایج
 • ۲۰ روز پشتیبانی
 • استراتژی سازمانی


درخواست

پکیج خدمات
طلایی

تعرفه برای شرکت های استارت آپی

۲۰۰,۰۰۰ تومان

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ

 • تحویل بین ۴ تا ۵ هفته
 • اسپرینت داده
 • بازبینی نتایج
 • ۲۰ روز پشتیبانی
 • استراتژی سازمانی


درخواست

پکیج خدمات
برنزی

تعرفه برای شرکت های استارت آپی

۴۰۰,۰۰۰ تومان

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ

 • تحویل بین ۴ تا ۵ هفته
 • اسپرینت داده
 • بازبینی نتایج
 • ۲۰ روز پشتیبانی
 • استراتژی سازمانی


درخواست

پرطرفدار

پکیج خدمات
نقره ای

تعرفه برای شرکت های استارت آپی

۴۵۰,۰۰۰ تومان

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ

 • تحویل بین ۴ تا ۵ هفته
 • اسپرینت داده
 • بازبینی نتایج
 • ۲۰ روز پشتیبانی
 • استراتژی سازمانی


درخواست

پرطرفدار

پکیج خدمات
طلایی

تعرفه برای شرکت های استارت آپی

۵۰۰,۰۰۰ تومان

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ

 • تحویل بین ۴ تا ۵ هفته
 • اسپرینت داده
 • بازبینی نتایج
 • ۲۰ روز پشتیبانی
 • استراتژی سازمانی


درخواست

پرطرفدار

پکیج نقره ای

تعرفه برای شرکت های استارت آپی

۱۴۹,۰۰۰ تومان

 • تحویل بین ۴ تا ۵ هفته
 • اسپرینت داده


درخواست

پرطرفدار

پکیج نقره ای

تعرفه برای شرکت های استارت آپی

۱۵۹,۰۰۰ تومان

 • تحویل بین ۴ تا ۵ هفته
 • اسپرینت داده


درخواست

پرطرفدار

پکیج نقره ای

تعرفه برای شرکت های استارت آپی

۱۶۹,۰۰۰ تومان

 • تحویل بین ۴ تا ۵ هفته
 • اسپرینت داده


درخواست

محبوب

پکیج نقره ای

تعرفه برای شرکت های استارت آپی

۲۴۹,۰۰۰ تومان

 • تحویل بین ۴ تا ۵ هفته
 • اسپرینت داده


درخواست

محبوب

پکیج نقره ای

تعرفه برای شرکت های استارت آپی

۲۵۹,۰۰۰ تومان

 • تحویل بین ۴ تا ۵ هفته
 • اسپرینت داده


درخواست

محبوب

پکیج نقره ای

تعرفه برای شرکت های استارت آپی

۲۶۹,۰۰۰ تومان

 • تحویل بین ۴ تا ۵ هفته
 • اسپرینت داده


درخواست

محبوب

پکیج برنزی

تعرفه برای شرکت های استارت آپی

۱۴۹,۰۰۰ تومان

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ

 • تحویل بین ۴ تا ۵ هفته
 • اسپرینت داده
 • همکاری با حداکثر ۱۰ کاربر
 • ادغام داخلی با برنامه ها
 • دسترسی به کنسول مدیریت


انتخاب

محبوب

پکیج برنزی

تعرفه برای شرکت های استارت آپی

۱۴۹,۰۰۰ تومان

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ

 • تحویل بین ۴ تا ۵ هفته
 • اسپرینت داده
 • همکاری با حداکثر ۱۰ کاربر
 • ادغام داخلی با برنامه ها
 • دسترسی به کنسول مدیریت


انتخاب

محبوب

پکیج برنزی

تعرفه برای شرکت های استارت آپی

۱۴۹,۰۰۰ تومان

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ

 • تحویل بین ۴ تا ۵ هفته
 • اسپرینت داده
 • همکاری با حداکثر ۱۰ کاربر
 • ادغام داخلی با برنامه ها
 • دسترسی به کنسول مدیریت


انتخاب

محبوب

پکیج برنزی

تعرفه برای شرکت های استارت آپی

۱۴۹,۰۰۰ تومان

 • تحویل بین ۴ تا ۵ هفته
 • اسپرینت داده
 • همکاری با حداکثر ۱۰ کاربر
 • ادغام داخلی با برنامه ها
 • دسترسی به کنسول مدیریت


انتخاب

محبوب

پکیج برنزی

تعرفه برای شرکت های استارت آپی

۱۴۹,۰۰۰ تومان

 • تحویل بین ۴ تا ۵ هفته
 • اسپرینت داده
 • همکاری با حداکثر ۱۰ کاربر
 • ادغام داخلی با برنامه ها
 • دسترسی به کنسول مدیریت


انتخاب

محبوب

پکیج برنزی

تعرفه برای شرکت های استارت آپی

۱۴۹,۰۰۰ تومان

 • تحویل بین ۴ تا ۵ هفته
 • اسپرینت داده
 • همکاری با حداکثر ۱۰ کاربر
 • ادغام داخلی با برنامه ها
 • دسترسی به کنسول مدیریت


انتخاب

image
محبوب
۱۴۹,۰۰۰ تومان

ماهانه

پکیج برنزی

تعرفه برای شرکت های استارت آپی

 • تحویل بین ۴ تا ۵ هفته
 • اسپرینت داده
 • همکاری با حداکثر ۱۰ کاربر
 • ادغام داخلی با برنامه ها
 • دسترسی به کنسول مدیریت


انتخاب

image
محبوب
۱۴۹,۰۰۰ تومان

ماهانه

پکیج برنزی

تعرفه برای شرکت های استارت آپی

 • تحویل بین ۴ تا ۵ هفته
 • اسپرینت داده
 • همکاری با حداکثر ۱۰ کاربر
 • ادغام داخلی با برنامه ها
 • دسترسی به کنسول مدیریت


انتخاب

image
محبوب
۱۴۹,۰۰۰ تومان

ماهانه

پکیج برنزی

تعرفه برای شرکت های استارت آپی

 • تحویل بین ۴ تا ۵ هفته
 • اسپرینت داده
 • همکاری با حداکثر ۱۰ کاربر
 • ادغام داخلی با برنامه ها
 • دسترسی به کنسول مدیریت


انتخاب