آموزش زبان انگلیسی

 

متوسطه یک

World English
خانم اجتماعی
intro 2
خانم سینا
Intro 1
خانم سینا
W.E 3
خانم باقری
W.E 2
خانم شکرالهی
W.E 1
خانم علیخانی

 

دوره ابتدایی

 

Big Fun 2

خانم اجتماعی
خانم نجدیه
خانم طیبی

 

Big Fun 3

Magenta
خانم اجتماعی
Magenta
خانم علیخانی
Magenta
خانم نجدیه
Magenta
خانم طیبی

 

Big English 1A

Low Orange
پایه چهارم پنجم ششم خانم اجتماعی
Low Orange
پایه چهارم خانم اجتماعی
Low Orange
خانم طیبی

 

Big English 1B

Low Orange
خانم کاظمی
Low Orange
خانم علیخانی

 

Big English 2

Blue
خانم اجتماعی
Blue
خانم علیخانی

 

Story Telling

Red
خانم علیخانی