متوسطه دوره اول

به پایه متوسطه دوره اول خوش آمدید!

مجتمع فضه در تلاش است دانش آموزانی موثر، کارآمد و با دانش تربیت کند.ازین رو علاوه بر برنامه ریزی های دقیق درسی و آماده کردن بچه ها برای ورود به پایه متوسطه دوره دوم، برنامه های جانبی ای را برای دانش آموزان ترتیب می دهد. این صفحه شما را با این فعالیت ها دقیق تر آشنا می کند.

فعالیت های دانش آموزان این مقطع

کار و فناوری
فعالیت های دانش آموزان / متوسطه دوره اول / متوسطه دوره دوم

پایه ابتدایی در قاب تصویر