مجتمع

 

واحد مدیریت

معاونت کل

مهناز کریم پور
۳۳ سال سابقه ی خدمت در آموزش و پرورش
سابقه ی خدمت در مدارس سمپاد

مدیریت کل

الهه خطیبیان
۳۰ سال سابقه خدمت در آموزش و پرورش
۲۰ سال سابقه در سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان

واحد مالی

کارشناس

زینب شیخون

کارشناس

فریبا حمیدی

سرپرست

زهرا محمدی
۱۱ سال سابقه فعالیت

واحد انفورماتیک

کارشناس

سناء مستجاب الدعواتی
۱ سال سابقه فعالیت

کارشناس

زهرا قاسمی
۴ سال سابقه فعالیت

کارشناس

زینب مختاری نوری
۲ سال سابقه فعالیت

سرپرست

نرگس عابدی
۱۰ سال مدیریت سیستم

روابط عمومی

مسئول روابط عمومی

سحر طالقانی

لیسانس

۶ سال سابقه فعالیت

واحد شعب

کارشناس

فاطمه مراد بخش
۳ سال سابقه فعالیت

کارشناس

مریم صالحیان
۲ سال سابقه فعالیت

سرپرست

سمیه صالحی
۸ سال سابقه فعالیت

واحد اداری

تایپ و تکثیر

مریم جعفری

 

کارشناس

رزیتا محمدی
۳۱ سال سابقه فعالیت

کارشناس

منصوره دوست محمدی

کارشناس

زهرا کیانی
۸ سال سابقه فعالیت

واحد استاندارد سازی

کارشناس

آسیه رهنما
۴ سال سابقه فعالیت

سرویس ایاب و ذهاب

کارشناس

رضیه صراطی

سرپرست

زینب نجم آبادی
۱۱ سال سابقه فعالیت