آماده سازی بسته های تحصیلی

آماده سازی بسته های تحصیلی

مجموعه فضه در شهریور ماه، تمامی کتاب های مورد نیاز دانش آموزان را بسته بندی کرده و در اختیار دانش آموزان قرار می دهند.

دختران خوب فضه منتظر خبرهای خوب باشید

با آرزوی موفقیت برای دانش آموزان و تمامی همکاران در مجموعه ی فضّه

مدیریت وبسایت
بدون دیدگاه

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.