ثبت نام دوره های ازهار الربیع

به نام خدا

زبان آموزان عزیز سلام
از اینکه موسسه ی ازهار الربیع را جهت ارتقای دانش عربی خود برگزیدید بسیار خرسندیم و از خداوند متعال توفیق خدمت رسانی شایسته به شما بزرگواران را آرزومندیم.

در حال حاضر مکالمه ی عربی بزرگسال در سه سطح ارائه میشود:

المستوی المبتدی۱

فقط متقاضیانی که خود را در سطح مبتدی ارزیابی می نمایند، می توانند از طریق لینک زیر ثبت نام نمایند:

ثبت نام و پرداخت

المستوی المبتدی ۲

ترم پاییز برگزار خواهد شد.

المستوی المبتدی۳

ترم پاییز برگزار خواهد شد.

المستوی المتوسط ۱

فقط متقاضیانی که سطح مبتدی ۳ را گذرانده اند، می توانند از طریق لینک زیر ثبت نام نمایند.:

ثبت نام و پرداخت

المستوی المتوسط ۲

فقط عزیزانی که دوره المستوی المتوسط۱ را با موفقیت طی کردند می توانند از طریق لینک زیر در این دوره ثبت نام نمایند.

ثبت نام و پرداخت

المستوی المتوسط ۳

ترم پاییز برگزار خواهد شد.

 

المستوی المتوسط ۴

فقط عزیزانی که ترم۳ متوسط )العربیه بین یدیک المستوی المتوسط( را با موفقیت طی کردند می توانند از طریق لینک زیر در این دوره ثبت نام نمایند.

ثبت نام و پرداخت

المستوی المتوسط ۵

ترم پاییز برگزار می شود.

المستوی المتوسط ۶

فقط عزیزانی که ترم ۵ متوسط )العربیه بین یدیک المستوی المتوسط( را با موفقیت طی کردند می توانند از طریق لینک زیر در این دوره ثبت نام نمایند.

ثبت نام و پرداخت

متقاضیانی که قبلاً دوره های عربی موسسات دیگر را گذرانده اند و فکر می کنند که باید در ترم دوم ثبت نام نمایند باید درآزمون تعیین سطح شرکت نموده و در صورت کسب نمره ی قبولی در ترم دوم گویش فصیح ثبت نام نمایند.

آزمون تعیین سطح

متقاضیان آزمون تعیین سطح می توانند از طریق لینک زیر ثبت نام نمایند

ثبت نام و پرداخت

دوره های آموزشی مکالمه ی عربی کودکان در سطوح زیر ارائه می شود:

الاساسیه

 ویژه متقاضیان ۶ تا ۷ سال، جهت ثبت نام از طریق لینک زیر اقدام نمایید.

ثبت نام و پرداخت

المرحله ۱ الفصل الاول

جهت ثبت نام از طریق لینک زیر اقدام نمایید.

ثبت نام و پرداخت

المرحله ۱ الفصل الثانی

ترم پاییز برگزار می شود.

المرحله ۲ الفصل الاول

ویژه متقاضیانی که دوره المرحله ۱ را گذرانده اند، جهت ثبت نام از طریق لینک زیر اقدام نمایید.

ثبت نام و پرداخت

المرحله ۲ الفصل الثانی

ترم پاییز برگزار می شود.

المرحله۳ الفصل الاول

ویژه متقاضیانی که دوره المرحله ۲ را گذرانده اند، جهت ثبت نام از طریق لینک زیر اقدام نمایید.

ثبت نام و پرداخت

المرحله ۳ الفصل الثانی

ترم پاییز برگزار می شود.

المرحله ۴ الفصل الاول

ویژه متقاضیانی که دوره المرحله ۳ را گذرانده اند، جهت ثبت نام از طریق لینک زیر اقدام نمایید.

ثبت نام و پرداخت

المرحله ۴ الفصل الثانی

ترم پاییز برگزار می شود.

المرحله ۵ الفصل الاول

ویژه متقاضیانی که دوره المرحله ۴ را گذرانده اند، جهت ثبت نام از طریق لینک زیر اقدام نمایید.

ثبت نام و پرداخت

دوره های آموزشی مکالمه ی عربی نوجوانان در سطوح زیر ارائه می شود:

الناشئات ۱

آموزش مکالمه عربی ویژه دانش آموزان متوسطه ۱ و ۲

ثبت نام و پرداخت

الناشئات ۵

ویژه متقاضیانی که الناشئات ۴ را گذرانده اند.

ثبت نام و پرداخت