آماده سازی مدرسه برای شروع سال تحصیلی

آماده سازی مدرسه برای شروع سال تحصیلی

مجموعه فضه در شهریور ماه، مشغول زیباسازی و نوسازی و تجهیز بیشتر مدرسه هستند، اکنون مدرسه آماده است برای استقبال از فرزندانش در سال جدید تحصیلی

با آرزوی موفقیت برای دانش آموزان و تمامی همکاران در مجموعه ی فضّه

مدیریت وبسایت
بدون دیدگاه

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.