شورای دانش آموزان ابتدایی

شورای دانش آموزان ابتدایی

شوراهای دانش آموزی در مجتمع فضه اتاق فکرهای دانش آموزی است با هدف ایجاد بستر مناسب برای تقویت روحیه همدلی همکاری و کار گروهی در مدرسه، با رویکرد:

۱- شناخت نیازهای حقیقی

۲- بیان و ابراز نیازها

۳- برنامه ریزی برای پاسخ به نیازها

به جهت رفع آنها توسط اتاق فکرهای دانش آموزی با راهبری مسئولین مجتمع

 

برگزاری شوراهای دانش آموزی جزو فعالیت های فرهنگی و آموزشی است، مجتمع فضّه هرساله در مقاطع مختلف نسبت به برگزاری شوراهای دانش آموزی اقدام می نماید. این شوراها با حضور تمامی دانش آموزان و مدیریت و معاونین محترم مقاطع بصورت پایه ای برگزار می شود.

برای برگزاری این جلسات دانش آموزان فرم های صورتجلسه را با توجه به پیشنهادات و نقادی های خود پر نموده و در جلسه مطرح می کنند و راهکارهای پیشنهادی خود برای رفع ویا بهتر شدن موارد را بیان می نمایند. در نتیجه ای این جلسات دانش آموزان روحیه ی نقادی و همدلی و تجربه ی ساخت مدرسه با نگرش های بنیادی را کسب می نمایند.

با آرزوی موفقیت برای تمام خانواده های مجتمع فضّه و همکاران خوش قلب و مهربانش

مدیریت وبسایت
بدون دیدگاه

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.