کارگروه دپارتمان زبان انگلیسی

کارگروه دپارتمان زبان انگلیسی

برگزاری جلسه دپارتمان زبان انگلیسی، که هرساله قبل از شروع سال تحصیلی برگزار میگردد، با حضور دبیران دپارتمان و معاونت محترم واحد با دستور جلسه ی بررسی طرح درس ها و برنامه سالانه برگزار گردید.

با آرزوی موفقیت برای این دپارتمان در سال تحصیلی پیش رو

مدیریت وبسایت
بدون دیدگاه

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.