مجتمع

 

واحد مدیریت

معاونت کل

مهناز کریم پور
۳۳ سال سابقه ی خدمت در آموزش و پرورش
سابقه ی خدمت در مدارس سمپاد

مدیریت کل

الهه خطیبیان
۳۰ سال سابقه خدمت در آموزش و پرورش
۲۰ سال سابقه در سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان

واحد مالی

کارشناس

زینب شیخون

کارشناس

فریبا حمیدی

سرپرست

زهرا محمدی

واحد انفورماتیک

کارشناس

فاطمه سروری

معاون

نرگس عابدی

واحد برندینگ

کارشناس

گلبرگ قلیائی

سرپرست

معصومه گلرو

روابط عمومی

مسئول روابط عمومی

سحر طالقانی

واحد اداری

تایپ و تکثیر

مریم جعفری

 

کارشناس

منصوره دوست محمدی

کارشناس

زهرا کیانی

واحد استاندارد سازی

کارشناس

آسیه رهنما

سرویس ایاب و ذهاب

کارشناس

زهرا محمدی

سرپرست

زینب نجم آبادی