نقاشی روی شیشه

نقاشی روی شیشه

⚜کلاس نقاشی رو شیشه
هنر ویترای یا همان نقاشی روی شیشه, تزیٔین ظروف شیشه ای با رنگ و نقاشی هنری است.
☘پ.ن: نمونه هایی از خروجی کار های دانش آموزان دبیرستان(دوره اول) در کارگاه کار و فناوری در ترم اول ۹۸

تاریخ

آبان ۲۵, ۱۴۰۰

اشتراک گذاری