کتاب آموزش دوم ابتدایی (المرحله۲)

محتوای این کتاب شامل:

1. آموزش برخی از اجزای طبیعا
2. آموزش وسایل خانه و اتاق
3. آموزش برخی از خوراکیها در قالب کارگاه آشپزی(سلطه الفتوش)
4. آموزش وسایل نظافت شخصی
5. آموزش تفاوت های بین حروف فارسی و عربی
6. آموزش اعداد ۱۰ – ۱۰۰
7. آموزش هذا و هذه
8. دارای تمارین متنوع و جذاب متناسب با سن کودک
9. شعرهای شاد و کودکانه
10. بازیهای فردی و گروهی