اولین نمایشگاه مدارس غیردولتی

اولین نمایشگاه مدارس غیردولتی

خلاقیت – مهارت – یادگیری

اهداف نمایشگاه
۱- معرفی دستاوردها و موفقیت های بخش غیردولتی در حوزه تعلیم و تربیت.
۲- تقویت رویکرد پژوهش محوری و مهارت آموزی در مجموعه مدارس غیردولتی.
۳- کمک به توسعه کمی و کیفی مدارس و مراکز غیردولتی و افزایش سهم بخش غیردولتی.
۴- ارائه ایده های نوین آموزشی و تربیتی در جهت دست¬یابی به اهداف متعالی تعلیم و تربیت.
۵- تبادل تجربیات مؤسسان و مدیران در امر مدرسه داری و پاسخگویی به نیازهای روز دانش-آموزان.

تاریخ

اردیبهشت ۳, ۱۳۹۸

اشتراک گذاری