استفاده از ابزار

استفاده از ابزار

استفاده از ابزار کمک آموزشی

 

 

فواید استفاده ازوسایل کمک آموزشی :

 

۱- وسایل کمک آموزشی بازده آموزشی را از لحاظ کمی و کیفی افزایش می دهد .
۲- وسایل کمک آموزشی می تواند یادگیری را انفرادی کند .
۳- وسایل کمک آموزشی آموزش را با قدرت بیشتری عملی می سازد .
۴- وسایل کمک آموزشی دسترسی به فرهنگ و آموزش را به طور یکسان برای همه میسر می سازد .
۵- وسایل کمک آموزشی اساس قابل لمس را برای تفکر و ساختن مفاهیم فراهم می سازد . و در نتیجه از میزان عکس العمل گفتاری دانش آموز    می کاهد .
۶- مورد علاقه زیاد و فراون شاگردان هستند و توجه به آنها را به موضوع اصلی معطوف می سازد .
۷- اساس لازم را برای یادگیری تدریجی و تکمیلی آماده می سازد و در نتیجه یادگیری را دائمی می کند .
۸- تجارب واقعی و حقیقی را در اختیار شاگردان قرار می دهد و در نتیجه موجب فعالیت ایشان می شود .
۹- پیوستگی افکار را موجب می گردد .
۱۰- در توسعه و رشد معنی در ذهن شاگرد مؤثر هستند .
۱۱- مهارتی را به طور کامل و مؤثر به دانش آموزان می آموزد .
۱۲- تجاربی را در اختیار شاگردان قرار می دهد که از راههای دیگر امکان ندارد

 

 

با آرزوی موفقیت برای تمام خانواده های مجتمع فضّه و همکاران خوش قلب و مهربانش

تاریخ

بهمن ۱۶, ۱۴۰۱

اشتراک گذاری