یادگیری نشانه ی (ن)

ترفندهای آموزشی و مهارتی

مجتمع فضّه در مسیر آموزش برای تنوع بخشیدن و آموزش به همراه لذت یادگیری و ماندگاری آموزش ها در ذهن و یاد نوگلان ملاس اول راهکارهای متعددی را در نظر دارد
یکی از این راهکارها انجام فعالیت های تفریحی است که با مهارت های دست ورزی و زندگی آمیخته شده است.
پخت نان توسط دختران گل کلاس اول به بهانه یاد گرفتن نشانه (ن)

 

مدیریت وبسایت
بدون دیدگاه

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.