طبیعت گردی دبستان

دختران عزیز ما در مقطع دبستان امسال را متفاوت گذراندند. هر هفته در اردوگاهی در دل طبیعت به آشپزی با چوب خشک و بدون مواد مصنوعی پرداختند. حفاظت از طبیعت را یاد گرفتند و کارگروهی، صبر و همدلی و حل چالش های مسیر را آموختند.
لذت فارسی در طبیعت و بازی های خلاقانه در طبیعت که تا سال ها برایشان به یادگار خواهد ماند.

 

 

مدیریت وبسایت
بدون دیدگاه

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.