دوره متوسطه

واحد برنامه ریزی اجرایی

معاونت برنامه ریزی دوره دوم

حمیده تقی زاده

۱۵ سال سابقه فعالیت

معاونت برنامه ریزی دوره اول

زهرا نوابی

۸ سال سابقه فعالیت

واحد مهارتها و پرورشی

کارشناس پرورشی (دوره دوم)

مریم علمی

۱۵ سال فعالیت

کارشناس پرورشی (دوره اول)

زهرا ملکی میرزایی

۲۳ سال سابقه فعالیت پرورشی

واحد مشاوره

معاونت مشاوره

مریم جوکار

۲۲ سال سابقه فعالیت

مشاور هشتم

زینب سید حسن تهرانی

۵ سال سابقه فعالیت

مشاور هفتم

سحر عسگری

۳ سال سابقه فعالیت

مشاور دوره دوم

گلناز فهیم

۱۲ سال سابقه فعالیت

مشاور نهم

لیلا جوان

۵ سال سابقه فعالیت

واحد آموزش

معاونت آموزشی دوره دوم

فائزه توقع همدانی

۲۰ سال سابقه فعالیت آموزشی

معاونت آموزشی دوره اول

نیلوفر عطارچی

۱۰ سال سابقه فعالیت آموزشی

دبیران متوسطه اول

شیمی پایه ۷ و ۸ و ۹

ریحانه خلج زاده

۶ سال سابقه تدریس

فیزیک پایه ۷ و ۸ و ۹

شیرین باقری پور

۴ سال سابقه تدریس

ریاضی پایه ۹

هدی صالحی

۳ سال سابقه تدریس

زیست و زمین پایه ۷ و ۹

طیبه رهبرپور

۹ سال سابقه تدریس

زیست  و زمین پایه ۸

زینب سینا

۳ سال سابقه تدریس

ریاضی پایه ۷ و ۸

فاطمه نظری خرم

۷ سال سابقه تدریس

تفکر و سبک زندگی پایه ۹

زهره علیجانی

۳ سال سابقه تدریس

تفکر و سبک زندگی  پایه ۸

زینب تهرانی

۵ سال سابقه تدریس

تفکر و سبک زندگی پایه ۷

سحر عسگری

۵ سال سابقه تدریس

پیام های آسمان پایه ۷ و ۸ و ۹

زهره علیجانی

۳ سال سابقه تدریس

ادبیات پایه ۷ و ۸ و ۹

هایده صفری

۲۴ سال سابقه تدریس

مطالعات اجتماعی پایه ۷و ۸ و ۹

فاطمه صفایی

۷ سال سابقه تدریس

دبیر آزمایشگاه پایه ۷ و ۸ و ۹

مائده امینی

۷ سال سابقه تدریس

نگارش پایه ۸

فاطمه سادات میر

نگارش پایه ۷و ۹

عطیه حجتی

 عربی پایه ۷

مریم فیض آبادی

۷ سال سابقه تدریس

عربی پایه ۸ و ۹

راحله اژدری

۸ سال سابقه تدریس

زبان پایه ۷و ۸ و ۹

بهناز شیخ رضایی

۷ سال سابقه تدریس

قرآن پایه ۸ و ۹

فاطمه خانی پور

۸ سال سابقه تدریس

قرآن پایه ۷

نسرین شریفی

تربیت بدنی پایه ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۱

سهیلا رشادت جو

۲۵ سال سابقه تدریس

کار و فن آوری (سرپرست)

زینب نوابی

۵ سال سابقه فعالیت

آمادگی دفاعی پایه ۹

زهرا ملکی میرزایی

۲۳ سال سابقه فعالیت

دبیران متوسطه دوم

ریاضی پایه ۱۱

شادی گودرزی

۱۵ سال سابقه تدریس

ریاضی پایه ۱۱

نیلوفر عطارچی

۱۰ سال سابقه فعالیت

ریاضی پایه ۱۰

نسترن عطارچی

۶ سال سابقه تدریس

ریاضی پایه ۱۰

لیلا تقی زاده

۱۶ سال سابقه تدریس

گسسته پایه ۱۲

زینب نادری

هندسه پایه ۱۲

سهیلا غفرانی

۲۰ سال سابقه تدریس

هندسه پایه ۱۰ و۱۱

نادره سهرابی

۲۴ سال سابقه تدریس

دبیر ریاضی پایه ۱۲

شیوا شاطریان

۲۳ سال سابقه تدریس

فیزیک پایه ۱۲

اعظم حشمتی

۱۶ سال تدریس

فیزیک پایه ۱۱

معصومه درگاهی

۲۳ سال سابقه تدریس

فیزیک پایه ۱۰

شیرین باقری پور

شیمی پایه ۱۲

رضوان پاکدل

۱۰ سال سابفه تدریس

شیمی پایه ۱۰ و ۱۱

مرجان ویسی زاده

۱۶ سال سابفه تدریس

زیست پایه ۱۲

معصومه احمدپور

۲۷ سال سابقه تدریس

 زیست پایه۱۱

الهه فخارزاده

۱۶ سال سابقه تدریس

زیست و زمین پایه ۱۰ و ۱۱

زینب سینا

۳ سال سابقه تدریس

فلسفه پایه ۱۲

زهره بانو اکبری

۲۵ سال سابقه تدریس

منطق فلسفه پایه ۱۰ و ۱۱

حدیث بابایی توسکی

۱۸ سال سابقه تدریس

آمار پایه ۱۱

محبوبه عظیمی

۱۰ سال سابقه تدریس

زبان پایه ۱۱ و ۱۲

نرگس شاملو

۱۰ سال سابقه تدریس

زبان پایه ۱۰

بهناز شیخ رضایی

۱۴ سال سابقه تدریس

روانشناسی پایه ۱۱ و ۱۲

زهرا علیجانی

۳ سال سابقه تدریس

اقتصاد پایه ۱۲

فخری امام جمعه

ادبیات پایه ۱۲

عاطفه گزمه

ادبیات پایه ۱۰ و ۱۱

سارا آهنگریان

۷ سال سابقه تدریس

جامعه و تاریخ پایه ۱۲

کبری برزگر

۱۶ سال سابقه تدریس

جغرافیا پایه ۱۲

نسرین زمانی

۱۰ سال سابقه تدریس

تاریخ جغرافی پایه ۱۰ و ۱۱

فریبا خرم

۲۶ سال سابقه تدریس

معارف پایه ۱۲

آمنه اسماعیل پور

۱۶ سال سابقه تدریس

معارف پایه ۱۰ و ۱۱

مریم علمی

۱۵ سال سابقه فعالیت

اقتصاد و جامعه پایه ۱۰ و ۱۱

صدیقه احمدپور

۲۸ سال سابقه تدریس

عربی پایه ۱۰ و ۱۱ و ۱۲

سحر سهیل مقدم

۸ سال سابقه تدریس

علوم و فنون ادبی پایه ۱۰ و ۱۱

زهرا شیخی

۸ سال سابقه تدریس

سواد رسانه پایه ۱۰

زینب تهرانی

۵ سال سابقه تدریس

بهداشت و محیط ۱۲

حانیه علی مددی

۲ سال سابقه تدریس

آزمایشگاه پایه ۱۰ و ۱۱

سعیده عفاف

۳۰ سال سابقه تدریس

آمادگی دفاعی پایه ۱۰

زهرا ملکی میرزایی

۲۳ سال سابقه تدریس