به مجتمع آموزشی فضه(س) خوش آمدید

معلمان و دانش آموزان را در محیطی امن و گرم، گرد آورده ایم تا مدرسه را مهد زندگی سازیم. مصمم هستیم تا کیفیت را با کمیت در آمیزیم و با بهره گیری از معارف ناب علوی و دانش و فن آوری بِروز دنیا، انسان هایی خردمند (مدیر، مدبر، آگاه و ژرف اندیش) و تولیدگر و سازنده (مربی و مؤثر) پرورش دهیم.

کرامت انسان ها خط قرمز ماست و خواسته های فطری شان چراغ راهمان

زندگی آسمانی

فضایی برای تمرین مهارت های زندگی

بیشتر بدانید

چرا میگویند که فضّه بهترین است؟